Strona główna|Oferta|Katalogi|Nowe produkty|Aktualności|Kontakt
 
HomeCertyfikaty i regulaminyOgólne warunki sprzedaży
Ogólne warunki sprzedaży realizowanej przez Rectus Polska Sp. z o.o.Pobierz plik pdf


I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy firmą Rectus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gumnach,
ul. Firmowa 14, 43-426 Dębowiec (zwaną dalej Rectus Polska) a Kupującym i dotyczą umów, których miejsce wykonania jest na terenie Polski.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie
ustalone warunki nie stanowią inaczej.

3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do oferty handlowej oraz dostępne są na stronie internetowej "www.rectus.pl".
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Rectus Polska, przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich
pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy Stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez Rectus Polska.


II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

1. Pisemna oferta Rectus Polska, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub
telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez Rectus Polska, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w potwierdzeniu
zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.

2. Zamówienie powinno zawierać indeks, nazwę produktu, ilość zamawianego towaru i dane indentyfikacyjne firmy. Zamówienie powinno być opatrzone pieczątką firmową
i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.

3. W przypadku składania zamówień telefonicznie, warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Kupującego dokumentu wystawionego z systemu Rectus Polska.

4. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy: wpis do ewidencji, zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym
REGON, decyzję nadania NIP wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym przez Rectus Polska.
Oświadczenie do pobrania : Oświadczenie do dokumentów rejestrowych

5. Schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty, a nie będąca dokumentacją ogólnie dostępną na stronach internetowych Rectus Polska, jest przeznaczona
wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody Rectus Polska, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakikolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia, chyba że za zgodą Rectus
Polska.


III. Ceny i warunki płatności

1. Należność za zakupiony towar może być uregulowana za pobraniem lub przelewem, według warunków ustalonych z Rectus Polska.

2. Płatność za zakupione przez Kupującego produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących Strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.

3. Ze względu na charakter prowadzonej działalności skierowanej do przedsiębiorców, ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza
się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości i nie zawierają kosztów przesyłki oraz opakowania.

4. W przypadku ofert składanych w walucie obcej, ceny w PLN ustalane celem fakturowania określone będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD, CHF lub innych)
w mBanku w dniu fakturowania.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub datę dokonania pobrania.

6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, Rectus Polska ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez podmiot zalegający z płatnościami.

7. W razie niedotrzymania terminów płatności, naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.


IV. Warunki dostawy, transport

1. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.

2. Koszty transportu w przypadku zamówień na kwotę równą lub wyższą niż 1000 zł netto, pokrywane będą przez Rectus Polska. W przypadku zamówień na kwotę niższą
niż 1000 zł netto, koszty transportu pokrywa Kupujący, chyba że Strony ustaliły inaczej.

3. Transport przesyłek wysyłanych przez Rectus Polska realizowany jest za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.

4. Jeśli Kupujący nie postanowi inaczej, transport przesyłek wysyłanych na jego koszt przez Rectus Polska, realizowany będzie również za pośrednictwem firmy spedycyjnej
DHL.


V. Zwroty towaru

1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Rectus Polska i otrzymaniu numeru zwrotu, który należy umieścić na liście
przewozowym celem identyfikacji przesyłki. Przesyłki bez numeru zwrotu nie będą przyjmowane.

2. Aby zwrot towaru mógł być rozpatrywany, należy wypełnić oraz przesłać formularz zwrotu.
Formularz zwrotu do pobrania : Formularz zwrotu towaru.
Adres mailowy, na który należy przesłać formularz zwrotu to : zwroty@rectus.pl.

3. Zwrotowi podlega towar nieużywany, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu.

4. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych standardowych, stale utrzymywanych na magazynie Rectus Polska, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną
w wysokości 20%.

5. Produkty niestandardowe lub wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.

6. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

7. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.


VI. Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez Rectus Polska produktów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru.
Pod pojęciem kontroli ilościowej rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, natomiast pod pojęciem
kontroli jakościowej rozumie się ocenę wizualną stanu produktu oraz wad technicznych, możliwych do wykrycia "gołym" okiem bez prób rozruchowych.
Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w Rozdziale VII, w zakresie dotyczącym w/w kontroli
ilościowo-jakościowej.

2. Rectus Polska gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży,
chyba że w ofercie wyraźnie podano inny termin obowiązywania gwarancji.

3. Odpowiedzialność Rectus Polska z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy, wymiany lub zwrotu zapłaconej kwoty, przy czym wybór w tym względzie należy do
Rectus Polska. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

4. Własność wadliwych, wymienionych części przysługuje Rectus Polska.

5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.

6. Odpowiedzialność Rectus Polska z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie.
Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.

7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :

- niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania i/lub użytkowania
- niewłaściwej obsługi i składowania
- nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie
- działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Rectus Polska nie ma wpływu.

8. Pakowanie zamówionego towaru odbywa się pod nadzorem monitoringu i jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych do analizy reklamacji ilościowej towaru.

9. Odpowiedzialność Rectus Polska nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.

10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.


VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury lub
potwierdzenie wypełnionego przez Rectus Polska formularza zgłoszenia reklamacji. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji
o charakterze pracy reklamowanego produktu.
Formularz zgłoszenia reklamacji do pobrania ze strony : Formularz zgłoszenia reklamacji

2. Rectus Polska nadaje reklamacji numer reklamacji, który należy umieścić na liście przewozowym celem identyfikacji przesyłki.
Przesyłki bez numeru reklamacji nie będą przyjmowane.

3. Reklamowany produkt, po otrzymaniu numeru reklamacji, należy przesłać do Rectus Polska w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.

4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone produkty.

5. Rectus Polska, pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawieniu lub wymianie.

6. Rectus Polska zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy,
Rectus Polska zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

7. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest drogą elektroniczną lub listownie.

8. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Rectus Polska we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

9. W zakresie nieuregulowanym w powyższych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


VIII. Nadzór nad własnością Kupującego

1. Nadzór nad własnością Kupującego obejmuje :

1.1. Ochronę danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach prowadzonego procesu handlowego oraz jeśli Kupujący wyrazi zgodę w celu przesyłania
Newslettera i uzyskania dostępu do serwisu internetowego.
Dane osobowe pozyskane w procesie współpracy z Kupującym przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U.1977 nr 133 poz.883) oraz Rozporządzeniem UE (2016/679) i Dyrektywą UE (2016/680) z dnia 27.04.2016 r.

1.2. Produkty, towary, które ze względu na procesy reklamacyjne lub usługę serwisową są dostarczane przez Kupującego do Rectus Polska Sp. z o.o.
Nadzór nad powierzonymi produktami obejmuje :
- przyjęcie towaru, materiału wraz z oceną i udokumentowaniem stanu technicznego
- jednoznaczną identyfikację w celu zapewnienia nadzoru w procesie przetwarzania, naprawy, serwisu
- fizyczną ochronę przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem itp.
- zwrot do Kupującego w odpowiednio dla danego rodzaju towaru, materiału zabezpieczonym opakowaniu

1.3. Dokumentację techniczną Kupującego powierzoną Rectus Polska, która podlega jednoznacznej identyfikacji oraz ochronie wynikającej z praw autorskich i pokrewnych
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
Powierzona dokumentacja wykorzystywana jest wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Kupującego usługi.
W przypadkach szczególnych wymaga się, aby Kupujący zastrzegł szczególne warunki ochrony dokumentacji powierzonej Rectus Polska.


IX. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Rectus Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, które wynika z działania "siły wyższej".
Przez "siłę wyższą" rozumie się zdarzenie lub okoliczności niezależne od Rectus Polska, które uniemożliwiają wykonanie umowy i które Rectus Polska nie mogła przewidzieć
ani im zapobiec z dochowaniem należytej staranności.


X. Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez Rectus Polska, za dwutygodniowym uprzedzeniem.

2. Wszelkie zmiany OWS zaproponowane przez Kupującego przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Rectus Polska.

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania bądź interpretacji OWS, Strony będą się starały rozwiązać na drodze przyjaznych negocjacji.
Spory, których Stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Rectus Polska.


Gumna, 14.05.2018


RECTUS POLSKA Sp. z o.o.,zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy
43-426 GUMNA, ul.Firmowa 14tel. +48 33 / 85-79-800, +48 33 / 472-49-00fax +48 33 / 85-79-808
KRSnr 0000165459|NIP651-15-46-269|REGON276455904|kapitał zakładowy 50.000 PLN
DO GÓRY